Velkommen!

Hvorfor menighet?

Menigheten skal være et kjærlighetens samfunn i tjeneste for Gud og mennesker. Vi tilbyr gudstjenester som en møteplass for mennesker og den tre-enige Gud; Faderen, Sønnen (Jesus) og den Hellige Ånd. Mennesker kan møte Gud, Gud kan møte mennesker, og mennesker kan skape vennskap seg i mellom. Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus (Ef 4,11-16). Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror (Mark 16,15-20). Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke (Apg 2,47). Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet. Kom gjerne og bli en del av Pinsekirken Betania!

Hva gjør vi?

I våre møter og gudstjenester har vi fokus på bibelundervisning, bønn og sang (moderne lovsang, salmer etc) for å styrke våre trosliv.Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.  Vi tror på at Gud hører vår bønn og helbreder gjennom bønn, derfor praktiserer vi bønn for mennesker som selv ønsker det, slik Bibelen lærer oss.

Pinsebevegelsen er kjent for tungetale. Ifølge Det nye testamente i Bibelen er tungetale «å tale et fremmed språk i ånden». Apostelen Paulus regnet tungetale som en nådegave gitt av Gud, ved Den hellige ånd, til den enkelte kristne. I Paulus' første brev til korinterne skriver han at «han taler hemmeligheter i ånden» (1 Kor 14,2) og at slik tale skal tydes for menigheten av en annen person slik at hemmeligheten blir åpenbart for alle som er til stede (1 Kor 14,5 og 14,26-28). Tungetale blir også nevnt i Apostlenes gjerninger 2,4; 10,46 og 19,6.

Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han. (Matt 26,26-29; 1 Kor 10,16; 1 Kor 11,23-29)

Kollekt betegner en frivillig pengegave som samles inn til menigheten, nooen ganger til et øremerket prosjekt. Bibelen lærer oss å gi tienden av vår inntekt (3.Mos 27,30; Mal 3,10) med velvilje, men om det er vanskelig kan man gi det man har råd til (2. Kor 9,7; 5. Mos 16,17). Pengene blir brukt på drift av menigheten og støtte til misjonsprosjekt. Pinsekirken Betania støtter evangelister og misjonærer i eget land og andre land.

En enkel kirkekaffe etter søndagsmøtet innbyr til samtale, fellesskap og vennskap. Mer sosiale sammenkomster som f.eks. Sangkafè bidrar til det samme, i tillegg til at vi ønsker at det skal være enkelt å komme, uansett livssyn. Sangtekstene har kristent innhold, sangform varierer avhengig av musiker/band.

Vi ønsker å kunne tilby et større utvalg møter og aktiviteter for barn og ungdom, men har dessverre ikke ledere til arbeidet per i dag. Betania Barnehage AS er et godt tilbud for barn fra 0-6 år. Krona er et tverrkirkelig møtested for ungdom og unge voksne. 

Samarbeid med flere

  • Fyresdal Kurs og Leirsted - Felles kurs- og leirsted som eies og drives av pinsemenighetene i Telemark. Årlige leirer, sommerstevne m.m. Muligheter for å leie lokaler og campingplass. Se fyresdalkl.no for mer informasjon.
  • Forkynnerringen - Lokal samarbeidsgruppe for pastorer/prester.
  • 24 hour festival - Festival for barn. Les mer på http://24festival.no
  • Youth Unite er et felleskirkelig prosjekt med fokus på ungdomsarbeid. Elim, Betesda, Heddal Misjonskirke, Notodden Misjonskirke og Betania samarbeider om Youth Unite Ungdomsmøter.

Betanias historie 

Pinsekirken Betania Notodden feiret i 2008 100-års jubileum. Mye har skjedd siden menigheten ble opprettet høsten 1908.

I 1891 ble det reist et bedehus med navnet Tinfos bedehus, ved Tinfos, for arbeiderne der. I 1907 ble bygget tatt ned, flyttet og satt opp igjen i Myllargutensgate på Ramberghjørnet. Bedehuset fikk nå navnet Betania. De første årene het menigheten “Guds menighet”, men det finnes ingen protokoller fra den første tiden. I 1908-årgangen av avisa “Teledølen”, er det utover høsten stadig annonser hvor “Guds menighet” avholder møter i Betania. Det kommer klart fram av annonsene at barne- og ungdomsarbeid straks kom i gang. Etter kort tid ble bygget utvidet.

På 1970-tallet så man behovet for et nytt bygg. Dette ble bygget i Hydrosgate 9 på Villamoen i 1972 og ble innviet og tatt i bruk 8. september 1973.

I 2008 ble det feiret 100-års jubileum i Betania. I denne anledning ble boken 'Pinsekirken Betania Notodden …Gjennom hundre år' gitt ut, hvor du kan ta et dypdykk i historien (kan lånes av menigheten).

 

Kilde: http://www.pinsebevegelsen.no/pinsebevegelsen/trosgrunnlag.html

Kontakt oss

Pinsekirken Betania, Notodden 
Hydrosgate 9
Notodden, Norway 

Org.nr.: 971 491 175

35 01 18 38

 

Tor-Erik Henriksen
Pastor / Mob: 921 72 098
Kontortider:
tirsdag kl 10:00-13:00, torsdag kl 10:00-13:00

Ambros Nørstrud
Adm.leder / Mob: 413 38 239

Nettansvarlig: nettansvarlig@betanianotodden.no

 
Powered by Cornerstone